Middenbouw

Groep 4: Meer lezen, schrijven en rekenen

Groep 5: We beginnen met wereldoriëntatie, we
geven spreekbeurten en maken boekbesprekingen

Groep 6: Wat we in groep 5 hebben geleerd,
breiden we nu verder uit

Wat je moet weten over de middenbouw

 • Wereldoriëntatie

  Sinds 2012 werken wij vanaf groep 4 met de methode Vier Keer Wijzer voor Wereldoriëntatie. Maar al vanaf groep 1 maken de kinderen met de methode Wijzneus kennis met Wereldoriëntatie. Tijdens Wereldoriëntatie komen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan bod. We merken dat onze kinderen  enthousiast worden over deze vakken en de resultaten beter zijn. De kracht van Wereldoriëntatie is dat kinderen leren samenwerken door gezamenlijk aan de slag te gaan met een onderwerp.  De kinderen verdelen onderling de taken, geven een presentatie en maken eigen toetsen.

 • Spreekbeurten en boekbesprekingen

  Vanaf groep 5 houden de kinderen boekbesprekingen en spreekbeurten. Tijdens de ICT les in groep 5 leren de kinderen omgaan met Word, wat hen helpt bij het maken van een boekbespreking of een spreekbeurt. De kinderen gaan individueel thuis aan de slag met het maken van een spreekbeurt of boekbespreking.

 • Kanjertraining

  Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich op school veilig en op hun gemak voelen. Ongepaste omgangsvormen, zoals pesten, horen daar niet bij. Daarom krijgen alle kinderen, vanaf groep 1, Kanjertraining. Al onze leerkrachten hebben een licentie om deze training te geven. Wij geloven dat het verbeteren van de omgangsvormen iets is van de school en niet van een individuele leerkracht met zijn of haar groep.

  De elementen uit de Kanjertraining passen we elke dag toe in de lessen.  Ook zijn er lessen waarbij ouders worden uitgenodigd om deel te nemen.

WIJ LEREN MEER ZELFSTANDIG WERKEN

In de middenbouw (groep 4, 5 en 6) wordt alles een stukje moeilijker. Dagelijks maken we tijd voor ‘zelfstandig werken’. De kinderen bepalen zelf in welke volgorde zij hun werk afmaken, of ze dat alleen willen doen of misschien met een medeleerling. De kinderen kiezen naar eigen inzicht, overleggen en werken samen binnen vastgestelde kaders. Zo leren zij hun werk zelf te plannen en dragen hun eigen verantwoordelijkheid. De leerkracht is tijdens die momenten meer een begeleider dan leider van het leerproces. Deze manier van werken bereidt de kinderen voor op het voortgezet onderwijs, waar deze aspecten belangrijk zijn.

Leerlingenraad

Vanaf groep 5 mogen de kinderen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. Uit elke groep (5, 6, 7 en 8) worden een jongen en een meisje gekozen voor de leerlingenraad. Samen met de een van de groepsleerkrachten vergaderen zij eenmaal per zes weken.  Voorafgaand aan de vergadering bespreken de kinderen met hun eigen groep wat er goed gaat op school en welke verbeterpunten of wensen er zijn. Ook betrekt de schoolleiding de leerlingenraad in keuzes die gemaakt moeten worden.

Groep 4

We gaan heel veel lezen

De belangrijkste vaardigheid in groep 4 is het voortgezet technisch lezen. De kinderen gaan ‘leeskilometers’ maken. We oefenen veel met woorden en zinnen in verschillende werkvormen. Dit verhoogt niet alleen het leesniveau, maar ook het leesplezier. Met een eigen bibliotheekkaart mogen ze zelf leesboeken uitzoeken in de schoolbibliotheek en zijn ze automatisch lid van de FlevoMeerbibliotheek.
In ‘SchoolWise’, een kindvriendelijk portal, kunnen de kinderen ook boeken opzoeken maar bijvoorbeeld ook een boek tippen voor andere leerlingen

Tijdens de rekenlessen oefenen we veel met, het uit het hoofd leren van, de tafelsommen.
Op de iPads wordt ook veel geoefend om de tafelsommen te automatiseren.

Creatieve lessen en schoolreis

Natuurlijk doen we ook veel aan creatieve vaardigheden We hebben een teken- en handvaardigheid circuit met groep 3 samen, 2 x per jaar hebben we een weekviering op het podium en wekelijks muzieklessen en gymnastiek. Daarnaast hebben we culturele uitjes naar de Meerpaal.

In groep 4 gaan de kinderen voor het laatst een dag met de bus op schoolreisje, vanaf groep 5 gaan ze voor het eerst op schoolkamp.

IMG_9878 23%

samen werken samen leren

Groep 5

Handvaardigheid circuit andere vakken

In groep 5 verandert er het een en ander voor de kinderen. We gaan niet meer 1 dag op schoolreis, maar twee dagen op schoolkamp, op woensdagmiddag doet groep 5 ook mee aan de creatieve middag. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gaan door elkaar, onder leiding van de leerkrachten en ouders in kleine groepjes aan creatieve opdrachten werken. Kleien en knutselen, maar ook solderen of koken er komen allemaal verschillende activiteiten aan bod.

Natuurlijk krijgen we ook elke dag gewoon les in taal en rekenen en spelling.
Engels wordt ook wat moeilijker in groep 5.

Wereldoriëntatie over dino's

Wereldoriëntatie over dino’s

ICT, boekpromotie en ontspanning

Tijdens ICT leren de kinderen werken met het programma Word. Dit kunnen ze goed gebruiken met het maken van hun eerste boek promotie, maar ook voor de verwerking bij Wereldoriëntatie is het kunnen werken met Word van groot belang.

Ontspanning

Naast het harde werken, is er ook tijd voor ontspanning. De kinderen doen voor het eerst mee met de sportdagen die de sportverenigingen in Dronten organiseren. Al vroeg in het jaar is de atletiekmiddag en in april het korfbaltoernooi.

Voor het eerst op schoolkamp ……  de kinderen van groep 5 gaan overlappend met groep 6, voor het eerst twee dagen op kamp. Een beetje spannend, maar ook heel leuk en gezellig.

Museum Nieuwe Land

Museum  Nieuwe Land

Middenbouwers aan het woord

“De juffen zijn lief, er zijn leuke kinderen en we doen Kanjertraining”.

“We leren Engels door liedjes te luisteren. Dat is super leuk!”

“Ik vind de Flevosprong de beste school die er is, omdat je heel veel geholpen wordt. Vooral bij rekenen omdat ik daar nog moeite mee heb.”

“Ik vind het leuk dat we schoolfruit hebben. Er zijn niet veel pesterijen en je vindt snel veel vrienden en vriendinnen, dus ik vind het heel leuk.”

Groep 6

Zelfstandigheid en weten wat je goede en sterke kanten zijn.

De laatste groep in de middenbouw: groep 6 vraagt nog meer zelfstandigheid, leren plannen en weten wat je goede en sterke kanten zijn.

De tafels worden nog belangrijker. Deze worden gebruikt bij grotere deelsommen en keersommen. Ook leren de kinderen de breuken. Tijdens geschiedenis praten we over Romeinen, Vikingen en ridders en kastelen. Kinderen leren om onderzoeksvragen te formuleren, informatie te verwerken en deze te presenteren. Tijdens aardrijkskunde staat Nederland centraal. En de kinderen beginnen met het leren omgaan met social media.

Werkstuk en ontspanning

In groep 6 maken de kinderen één werkstuk, waarbij het onderwerp een dier is. De opbouw van het werkstuk doen we stapsgewijs in de klas.

Ontspanning

De moestuin van de school wordt beheert door de kinderen van groep 6. Ze planten, zaaien, schoffelen én oogsten hun eigen producten.  Daarnaast doen de kinderen mee met twee sporttoernooien: hockey en voetbal en gaan net als groep 5, twee dagen op kamp.

middenbouw aan het werk

middenbouw aan het werk

Middenbouw in beeld

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding