Ouders

en

verzorgers

Ouders

en

verzorgers

Hoe kan ik mij als ouder inzetten voor de school?

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich vooral bezig met verschillende festiviteiten en activiteiten binnen de school, zoals onder andere de Sinterklaas- en kerstviering. De samenstelling van de OR wordt jaarlijks (na de verkiezingen in september) bekend gemaakt.

Elke zes weken houdt de OR een openbare vergadering die toegankelijk is voor alle ouders. Namens het onderwijsteam zijn daar twee leerkrachten bij aanwezig. De notulen van de vergadering zijn te vinden op de prikborden bij de ingangen van de school. De vergaderingen van de OR worden aangekondigd in de digitale nieuwsbrief.

Heb je post voor de OR? Dit kan je kwijt in de gezamenlijk postbus van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad in de garderobe bij de hoofdingang van de school.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan waarin ouders en teamleden vertegenwoordigd zijn. In de MR bespreken ouders en teamleden alle belangrijke aangelegenheden van de school. De MR adviseert het bestuur van de school bij een groot aantal zaken bijvoorbeeld de aanstelling van nieuwe medewerkers, huisvesting enz. Het bestuur van de school heeft instemming nodig van de MR als het gaat over de vaststelling van het schoolplan. De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

Heb je post voor de MR? Dit kan je kwijt in de gezamenlijk postbus van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad in de garderobe bij de hoofdingang van de school. E-mailen kan ook: mr.flevosprong@ante. nl

Klassenouder

Er zijn altijd zaken die geregeld moeten worden: bijvoorbeeld sporttoernooien, feesten en vervoer naar excursies. Elke groep heeft daarom een klassenouder. Deze klassenouder is een belangrijke schakel tussen de school en de ouders.

Hulp op school door ouders

Het kan voorkomen dat wij hulp nodig hebben van ouders. Bijvoorbeeld voor:

  • hulp tijdens de lessen handvaardigheid, hulp als (voor)leesouder, computerouder
  • hulp bij activiteiten zoals sportdagen, excursies enz.
  • hulp bij de sinterklaas-, kerst-, paasviering

Oproepen voor hulp worden gedaan in de digitale nieuwsbrief en in de app Parro.

Waarom ouderbetrokkenheid?

Door de toegenomen marktwerking in het onderwijs, onze aandacht voor kwaliteitszorg, publieke verantwoording, is het voor de scholen nog belangrijker geworden om een goede band met hun klanten (ouders) te creëren. Wederzijdse betrokkenheid en het aanzetten tot dialoog vinden wij belangrijk. Want, ouders en school hebben elkaar nodig bij de opvoeding en het onderwijs.
Hoge ouderbetrokkenheid levert ouders en de school uiteindelijk veel voordelen op.
Allereerst worden de onderwijskansen van het kind er aanzienlijk door verbeterd. Ouders die de schoolsituatie kennen, die op de hoogte blijven van de voortgang van het kind, kunnen beter meedenken en meepraten over actuele schoolzaken.

Het volledige document over ouderbetrokkenheid vindt u onder het logo.
Ouderbetrokkenheid

ouderbetrokkenheid

Het certificaat ‘ouderbetrokkenheid’ is officieel uitgereikt door de IJsselgroep.

Verlof/leerplicht

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is, is dat natuurlijk heel vervelend. U kunt dit doorgegeven aan de leerkracht door ’s ochtends tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch uw kind ziek te melden.  U kunt uw kind ook eenvoudig en snel ziekmelden via onze schoolapp Parro.

ziek kind

Extra (vakantie) verlof
Zijn er omstandigheden in uw directe omgeving , zoals een huwelijk, begrafenis of gezinsuitbreiding, dan kunt u voor uw kind extra verlof aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze locatieleider, Renée Lelieveld. Dit geldt ook wanneer u extra vakantieverlof wilt aanvragen. Hiervoor geldt een aantal wettelijke regels.
 Schoolgids 2016-17

Leerplicht vierjarige
Op het moment dat uw kind ingeschreven staat bij onze school (vanaf vier jaar), valt hij of zij onder de regels van de school. Dat betekent dat, hoewel uw kind nog niet formeel onder de leerplichtwet valt, hij of zij wel gewoon naar school moet. Uw kind kan dus niet zomaar een weekje vrij krijgen, omdat hij of zij nog maar vier jaar is.

kleuters aan het werk

kleuters aan het werk

Hoe blijf ik als ouder op de hoogte?

Ouderportaal

Met behulp van een inlogcode heeft iedere ouder toegang tot het Ouderportaal. Hierin staan de belangrijkste gegevens die we van de kinderen in ons systeem bewaren. Ouders hebben via het Ouderportaal ook toegang tot de toetsgegevens.

Schoolapp Parro

Door de schoolapp Parro kuParro 1nnen ouders en de school gemakkelijk met elkaar communiceren. Met Parro blijf je altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke schoolzaken. Alles wat je met elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Communicatie is altijd binnen je eigen groep of direct tussen ouder en leerkracht. De app is kostenloos te downloaden en bijzonder vriendelijk in het gebruik.

Download hier de app Parro voor iOS 
Download hier de app Parro voor Android 

Facebook

De Flevosprong beschikt over een eigen Facebookpagina. Deze is (ook voor niet-Facebookgebruikers) in te zien voor iedereen. Op de pagina vind je alle laatste nieuwtjes, foto’s en berichten.

Ga naar de Flevosprong op Facebook

Foto’s activiteiten

We plaatsen niet alleen foto’s op Facebook, maar ook op ons online fotoalbum. www.flevosprong.mijnalbum.nl. I.v.m. de privacy is deze site beveiligd. Ouders krijgen een link van een fotoalbum als deze betrekking heeft op zijn/haar kind.

Ouderavonden

Elk schooljaar worden er ouderavonden georganiseerd, soms door het schoolteam, maar ook door de Ouderraad en/of de Medezeggenschapsraad.

informatie avond

informatie avond

Aan het begin van elk schooljaar is er voor elke groep een aparte ouderavond waarop de leerkracht informatie geeft over wat de kinderen in de loop van het schooljaar kunnen verwachten. Enkele weken na het begin van het schooljaar wordt ook de algemene ouderavond van de Ouderraad gehouden met de verplichte onderdelen (verkiezingen, jaarverslag enz.) en een actueel thema dat nauw aansluit bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Het kan voorkomen dat er tijdens een schooljaar nog meer ouderavonden georganiseerd worden. Deze worden altijd aangekondigd in de digitale nieuwsbrief.

Digitale nieuwsbrief

Een keer per maand verschijnt de digitale nieuwsbrief. Hierin is een ‘agenda’ te vinden met de activiteiten van de betreffende maand en mededelingen die voor ouders belangrijk zijn.

Schoolgids

De Schoolgids is bedoeld om alle ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op de Flevosprong. Met deze gids willen de duidelijk maken waar de school voor staat, wat we belangrijk vinden en hoe we dat proberen waar te maken.

DOWNLOAD SCHOOLGIDS

AVG | Wat doen wij?

Sinds 25 mei 2018 is de handhaving gestart van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en heeft als doel de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren. Organisaties die werken met persoonsgegevens dienen ervoor zorg te dragen dat deze veilig worden gebruikt, beheerd en opgeslagen uitsluitend door hen die daar beroepshalve een belang bij hebben. Op onze school doen we er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van uw kind(eren). Als basisschool verwerken wij persoonsgegevens van uw kind(eren) om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school en om de leerontwikkeling bij te houden. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Uitgangspunt is dat wij als organisatie alleen persoonsgegevens mogen verwerken en delen met andere organisaties en personen als wij hiervoor een juridische grondslag hebben. Dit kan soms betekenen dat wij onze informatievoorziening op een andere manier zullen inrichten.

De AVG heeft ook als consequentie dat voor gebruik van bepaalde persoonsgegevens extra toestemming moet worden gevraagd. Het gebruik van beeldmateriaal is hierin een belangrijk onderdeel. Het plaatsen van een foto of video gaat tegenwoordig razendsnel, maar is in sommige gevallen niet gewenst. Wij houden daarom rekening met ieders specifieke voorkeuren. Om die voorkeuren makkelijk en veilig te inventariseren gebruiken wij Parro. Zo kunt u op ieder moment uw voorkeuren aangeven en wijzigen.

In onze privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.  Wilt u meer weten over hoe wij binnen de Stichting Ante omgaan met de AVG? Dan kunt u hierover meer informatie vinden op onze website

Wat kunt u zelf doen?
Wij vragen respect voor elkaars privacy. Als school hebben wij alleen invloed op ons eigen vervaardigde beeldmateriaal. Een foto tijdens een klassenactiviteit, schoolreisje of ‘s ochtends op het schoolplein is zo gemaakt. Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid en vragen daarom ook uw zorgvuldigheid bij het maken van “eigen” foto’s en video’s en eventuele plaatsing op social media.