21 st

Century

Skills

ICT

Wereldoriëntatie

Engels

Kanjerschool

De 21st century Skills zelf!

 • Uitdagend en toekomstgericht

  Een kind dat nu voor het eerst naar school gaat, solliciteert rond 2032 naar een eerste baan. Leert dit kind nú op school wat het dan nodig heeft voor een goede start?  De sterk veranderende samenleving vertoont zelfs fundamentele verschuivingen waar het onderwijs wel op moet reageren.

 • Inspelen op het talent van alle leerlingen

  Iedereen heeft talenten en mogelijkheden om verder te ontwikkelen.
  De uitdaging is te ontdekken hoe je dit kunt doen op een manier die bij jou past en die aansluit op jouw mogelijkheden.

 • Onze leerlingen centraal

  Tijdens onze lessen staan de behoeften van elke individuele leerling centraal. De ene leerling heeft wat extra uitleg nodig, de andere heeft behoefte aan verbreding of verdieping. 

Klaar voor de maatschappij van de toekomst

De skills zelf!  
Klaar voor de maatschappij van de toekomst.

Op de Flevosprong werken we dag in dag uit aan de 21st Century Skills. Dit zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol te kunnen deelnemen in de maatschappij van de toekomst. De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt om hogere kennis, maar ook om ict-geletterdheid, probleemoplossingsvaardigheden, kritisch kunnen denken, creativiteit en sociale competenties.

Binnen onze basisschool geven we het onderwijs naar deze inzichten vorm. Denk daarbij aan wereldoriëntatie en begrijpend lezen, vakken die we inmiddels op een andere wijze aanbieden. Deze andere manier van leren leidt ertoe dat de leerling de stof beter onthoudt en zich als vanzelf een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding aanmeet.  De 21st Century Skills moeten dan ook niet gezien worden als een op zichzelf staand vak, maar als een integrale aanpak die verweven is in ons totale lesprogramma en manier van doen.

En het mooie is dat deze werkwijze in het voortgezet onderwijs wordt voortgezet, want er is een nauwe samenwerking hierin met het Almere College. Wij ervaren daardoor dat de overgang voor onze leerlingen soepeler verloopt.

Artikel: Leerlingen Flevosprong werken aan ’21st century’ Skills

In de Flevopost is een artikel verschenen waarin meer te lezen is over de 21st century Skills op onze basisschool: Leerlingen Flevosprong werken aan ’21st century skills‘.

ICT geletterdheid

We leren omgaan met verschillende computertoepassingen

ICT geletterdheid 
Techniek is tegenwoordig overal. Op bijna elke plek is wifi, voor een treinritje heb je een ov-chipkaart nodig en zelfs de meeste huishoudelijke apparaten zijn dankzij een chip toegerust met allerlei handige functies. De huidige generatie kijkt daar amper nog van op, toch moeten ze leren hoe ze er goed mee omgaan om en hoe het allemaal werkt. 
 
Meedoen aan nieuwe ontwikkelingen, gaat niet zonder technologie en het juist benutten ervan. Onze leerlingen leren dan ook omgaan met verschillende computertoepassingen en online tools. Kinderen hebben later meer kans op een baan als zij begrijpen hoe computers werken. Onder de term ICT geletterdheid raken zij bedreven in: 

Digitale geletterdheid, digiwijsheid en mediawijsheid.

Digitale geletterdheid; het zelf aansturen van devices om oplossingen te vinden, zelf analyseren en logisch organiseren van gegevens en vervolgens het (her)formuleren van problemen en zoekvragen. 

 • Hoe formuleer je een goede zoekvraag?
 • Wat staat er precies in de tekst?
 • Van wie is de informatie afkomstig?
 • Hoe weet je of de informatie betrouwbaar is?
 • En waar zoek je als er niets op internet is te vinden?

Digiwijsheid; is de mate waarin je met computers en digitale media kunt omgaan. Het gebruiken van computers vereist een andere manier van denken, ook wel computational thinking genoemd:

 • Het zelf kunnen aansturen van computers en computergestuurde apparaten zodat een computer kan helpen bij het vinden van oplossingen
 • Het analyseren en logisch organiseren van gegevens
 • Het (her)formuleren van problemen en zoekvragen

Mediawijsheid; het bewust, kritisch en actief inzetten van alle beschikbare media. Hiervoor zijn competenties nodig als informatieverwerking, begrip, zelfinzicht (reflectie) en het vermogen om door het inzetten van media problemen zelfstandig op te lossen of nieuwe creatieve toepassingen te ontwikkelen. 

Zoekresultaten voor kinderen

 • Jouwzoekmachine.nl  houdt rekening met het leesniveau van kinderen. De zoekmachine toont relevante informatie voor de leeftijd 6 tot 15 jaar. De teksten van websites die worden opgenomen in de zoekmachine zijn geclassificeerd op begrijpelijkheid. Op die manier krijgen kinderen alleen informatie te zien die voor hen geschikt is.
 • Wikikids is al 10 jaar de Wikipedia voor kinderen. De website wordt maandelijks zo’n 300.000 keer geraadpleegd en wordt gevuld met vrijwillige bijdragen van docenten en jongeren. Kinderen krijgen leerzame artikelen te lezen die op hun leeftijd zijn afgestemd.

Wereldoriëntatie en Engels

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs op een leuke en leerzame manier

Tijdens wereldoriëntatie komen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur aan bod. Hierbij maken we in groep 3 en 4 gebruik van de thema’s uit Wijzneus en vanaf groep 5 werken we met Vier Keer Wijzer.
We merken dat onze kinderen door deze thematische aanpak enthousiast worden over deze vakken, meer eigen inbreng hebben waardoor de resultaten beter zijn. Ze krijgen meer en andere vaardigheden aangeboden, zoals onderzoekend leren, creatief denken en  samenwerken. De kracht van deze werkwijze is de betrokkenheid van de kinderen bij hun leerproces: “Wat wil ik nog weten/ leren over dit onderwerp?”
Met twee-of drietallen gaan ze zich verdiepen in het onderwerp.  De kinderen verdelen onderling de taken, werken aan de onderzoeksvragen en geven een presentatie aan de groep. Ter afsluiting is er een toets van vijf vragen.

Informatie zoeken en verwerken over de Noord- en Zuidpool

Engels van groep 1 t/m 8

Onze Engelse lessen komen uit de methode  Groove.me.
Groove.me is een complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert! De kinderen leren Engels spreken, schrijven, lezen en zingen.
Muziek leent zich ook uitstekend voor de Engelse lessen in de groepen 1 t/m 4. Jonge kinderen willen immers niets liever dan zingen, dansen en bewegen. In deze groepen sluit de Engelse les aan bij de thema’s van Wereldoriëntatie.

In de lessen wordt het thema van de song gebruikt om leerlingen Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet alleen tot de woorden uit de song, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. Met muziek leer je Engels via zoveel mogelijk intelligenties: zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, voelen en bewegen.
Groove.me

Kanjertraining

Een veilige plek voor iedereen

Een veilige plek voor iedereen

Wij vinden het belangrijk om voor kinderen vanaf dag 1 een veilige plek te creëren, want een kind dat zich veilig voelt, komt makkelijker tot leren. Daarom krijgen alle kinderen op de Flevosprong vanaf groep 1 de Kanjertraining. Pestgedrag wordt zo voor een groot deel ingedamd, maar kinderen leren ook om complimentjes uit te delen, iemand een helpende hand te bieden en belangstelling naar de mensen om hen heen te tonen.

Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd om deze training te geven. De weerbaarheidslessen passen we dagelijks toe tijdens de les. Ouders kunnen zelf ook aan een aantal lessen deelnemen. De aanpak van onze leerkrachten bleek na onderzoek ruim boven het landelijk gemiddelde te scoren. Bij ons gaat de Kanjertraining verder dan de tien lessen die gedurende het schooljaar aan alle acht groepen worden gegeven. De lessen zijn een aanvulling op hoe wij de leerlingen elke dag leren met elkaar om te gaan. Daarbij vormen respect, vertrouwen, het versterken van sociale vaardigheden, het aanreiken van verschillende oplossingsstrategieën, verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag en bewustwording van eigenheid de kern.

Kom eens langs!

Meld uw kind aan of kom langs voor een rondleiding